Άρθρο 1 – Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «The Newtons Laboratory», που εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 57Β (στο εξής «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί σε προωθητική ενέργεια, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «Εκεί που ζούμε» (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί μέσω της σελίδας που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram https://www.instagram.com/thenewtonslaboratory/  

Άρθρο 2 – Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»).

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ο Χρήστης ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του μέσου. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

2.3. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Άρθρο 3 – Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την Παρασκευή 04/11/2022 και ώρα Ελλάδος 12.00 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την Παρασκευή 04/11/2022 και ώρα Ελλάδος 16.00. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα τη Παρασκευή 04/11/2022 και ώρα 16.30 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του/των Δώρου/Δώρων.

3.3. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

Άρθρο 4 – Τρόπος Συμμετοχής

4.1. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Χρήστες θα πρέπει να εισέλθουν στην Σελίδα της Διοργανώτριας και να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Instagram Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο (timeline) της Σελίδας της Διοργανώτριας. Εκεί οι χρήστες καλούνται να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από το Post, όπως ορίζεται από τη διαδικασία στην ανάρτηση, ώστε να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν το/τα Δώρο/Δώρα που ορίζονται στο άρθρο 5 των παρόντων όρων.

4.2. Η ανάρτηση σχολίου συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί την συμμετοχή του Χρήστη στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, διαγράφοντας την ανάρτηση σχολίου, στην οποία έχει προβεί.

4.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή Χρήστη στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 5 – Δώρα

5.1. Το/α δώρο/α που κληρώνεται/ονται στον Διαγωνισμό (στο εξής το/τα «Δώρο/α») θα ορίζονται στο σχετικό Instagram Post.

5.2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Τα Δώρα προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν, αποκλειόμενης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π, έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οποιονδήποτε εκ των όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6 – Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας.

6.2. Κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού η Διαφημιστική συγκεντρώνει τις συμμετοχές σε ένα αρχείο excelστο οποίο ο κάθε Συμμετέχων έχει ήδη τον αύξοντα αριθμό της συμμετοχής του. Στη συνέχεια η Διαφημίστρια Εταιρεία μπαίνει στην πλατφόρμα κληρώσεων https://www.random.org/, ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήρωση μέσω του μηχανισμού της πλατφόρμας και να αναδειχθούν οι νικητές. Σε αυτή την ιστοσελίδα η Διαφημίστρια Εταιρεία ορίζει το αριθμητικό όριο/διάστημα, δηλαδή από ποιον μέχρι ποιον αριθμό θα ανακύψει ο τυχαίος αριθμός, αναλογικά με τον αριθμό των συμμετοχών στον Διαγωνισμό (πχ. από το 1 έως το 600) και ο μηχανισμός αναδεικνύει/επιλέγει έναν αριθμό τυχαία. Η Διαφημιστική ανατρέχει στο excel με τις συμμετοχές ώστε να εντοπίσει σε ποιον Συμμετέχοντα αντιστοιχεί ο αριθμός, που επιλέχθηκε τυχαία από το https://www.random.org/. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα έχει παραπάνω από έναν νικητές επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για όσους αριθμούς νικητών έχουν οριστεί.

6.3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής αυτόματα εντός 1 ημέρας (από την ημερομηνία κλήρωσης) θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον επόμενο αύξοντα αριθμό.

6.4. Οι νικητές θα ενημερώνονται από την Διοργανώτρια με σχετικό προσωπικό μήνυμα (inbox στον λογαριασμό Instagram). Η Διοργανώτρια για την αποστολή του Δώρου θα ζητά με προσωπικό μήνυμα από το νικητή το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση του και τηλέφωνο επικοινωνίας. Η αποστολή των Δώρων στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και αφού συγκεντρωθούν από τη Διοργανώτρια τα στοιχεία όλων των τυχερών. Τα Δώρα θα αποστέλλονται μέσω e-mail στους νικητές. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε νικητή να παραλάβει το Δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το Δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Άρθρο 7 – Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.

7.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους Συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Άρθρο 8 – Λοιποί Όροι

8.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη του Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδα της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.4. Η Διοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή των νικητών σε μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος και για το λόγο αυτό θα ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των νικητών για την προβολή τους, οι οποίοι θα κληθούν να υπογράψουν σχετική δήλωση, στην οποία θα διευκρινίζεται ότι δε θα δικαιούνται την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Τυχόν άρνηση του νικητή να συναινέσει στα ανωτέρω, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου ή να την ανακαλέσει.